Blahoželanie

Predseda PZ a členovia srdečne blahoželajú nášmu členovi Petrovi Pekľanskému, ktorý v mesiaci máj oslávi svoje narodeniny.

             Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

                                                                              prajú členovia PZ Kluknava.

Oznam

OPK Gelnica oznamuje členom PZ Kluknava, že dňa 27.4.2019 od 7:00 do 8:00 hod. sa vykonajú povinné kontrolné streľby na strelnici Oko SPZ Smolnícka huta. Bližšie informácie u predsedu PZ Kluknava.

Blahoželanie

Srdečne blahoželáme nášmu podpredsedovi pánovi Jánovi Majerníkovi, ktorý v mesiaci apríl oslávi svoje narodeniny.

             Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

                                                                                      prajú členovia PZ Kluknava.

Oznam

Členský príspevok na rok 2019 vo výške 25,- € je možné uhradiť aj bankovým prevodom na číslo účtu: SK8009000000000101387910

Príspevok je potrebné uhradiť do 31.03.2019

BlahoželanieSrdečne blahoželáme nášmu členovi pánovi Rastislavovi Černookému, ktorý v mesiaci marec oslávi svoje narodeniny.

             Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

                                                                                      prajú členovia PZ Kluknava.Schôdza VCS

Výbor PZ Kluknava srdečne pozýva všetkých členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 25.2.2019 o 17:00 hodine v reštaurácii Poľovník. Všetci členovia sú srdečne pozvaní.

Vianočný pozdrav

      Príjemné a požehnané prežitie vianočných sviatkov všetkým členom a v kruhu svojich najbližších nech tieto sviatky prinesú Vám len radosť, pokoj a novým rokom zdravie, úspechy a šťastie to Vám praje

                                                                                       výbor PZ Kluknava

Blahoželanie

Srdečne blahoželáme nášmu členovi Miroslavovi Majerníkovi, ktorý v mesiaci december oslávi svoje narodeniny.

             Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

                                                                                 prajú členovia PZ Kluknava.

Blahoželanie

Srdečne blahoželáme nášmu členovi Jánovi Dzurovovi, ktorý v mesiaci december oslávi svoje narodeniny.

             Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

                                                                                 prajú členovia PZ Kluknava.

Povolenie

„A JE TO TU“

Výbor urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva v Kluknave sa konečne po vyše roku a pol rozhodol dňa 5. novembra 2018 prerokovať žiadosť PZ Kluknava o dlhodobý prenájom pozemku pod poľovníckou chatou na Čiernej hore a prijal uznesenie č. 1.-11.-2018, kde s ch v a ľ u j e,

aby stavba poľovnícka chata s platným súpisným číslom 732, prideleným obcou Kluknava, ktorá je postavená na pôvodnej parcele 1119/2, bola zapísaná do katastra nehnuteľnosti s druhom pozemku zastavaná plocha na novo vytvorenej parcele KN-C č. 1179/4 o výmere 24 m2, k. ú. Kluknava podľa geometrického plánu č. 9/2017 zo dňa 17.3.2017. Poľovnícka chata na Čiernej hore bola postavená a dokončená pred rokom 1976 a je vo vlastníctve Poľovníckeho združenie Kluknava. Táto chata slúži nie len poľovníkom, ale i širokej verejnosti. Výbor taktiež schválil prenájom na dlhodobé užívanie v čiastke 100€ ročne. Sme veľmi radi, že výbor USPS Kluknava pod vedením pána predsedu Ing. Jána Kaľavského schválil našu žiadosť i napriek tomu, že dvaja členovia výboru p. J. Šuster a p. V. Balčák mali pripomienky a neustále hatili priechodnosť našej žiadosti. Pevne veríme, že títo dvaja budú i naďalej takto podnikavý ako k nášmu združeniu, (keď nám prenajali pozemok pod chatou na rok za cca 4,2€/m2), i pri prenájme poľovných pozemkov pre budúce roky inej spoločnosti.

Tak ešte raz úprimne ďakujeme.

členovia PZ Kluknava