Revír

      Územie poľovného revíru Kluknava sa rozprestiera na západných svahoch Čiernej hory s podcelkom Roháčka a južná časť revíru zasahuje do Volovských vrchov s podcelkom Hnilecké vrchy. Rieka Hornád, ktorá preteká stredom revíru, ho rozdeľuje na časť Podlipie – Banská a časť Bykovec – Čierna hora. Ľavostranný prítok Hornádu Dolinský potok oddeľuje ešte jednu časť a to je Bradlo. Hornád, ktorý tečie západovýchodným smerom v celkovej dĺžke 6 km, priberá tri prítoky z pravej strany, z ktorých najväčší je Záhorský potok a päť prítokov z ľavej strany (Zlatník, Dolinský potok, tri prítoky z horského masívu Roháčky).

     Drevinové zloženie je rozmanité. Na južných svahoch s nízkou nadmorskou výškou prevládajú listnaté dreviny (dub, buk). S pribudajúcou nadmorskou výškou sa primiešava jedľa, smrek, smrekovec. Na severných svahoch prevláda jedľa s bukom. Intenzívnym obhospodarovaním lesov v súčasnom období sa zmenila veková štruktúra lesov, je dostatok obnovovaných plôch, kde je značné zastúpenie tráv, malinčia a černičia, čo zvyšuje úživnosť lesných pozemkov pre zver. Na ploche poľovného revíru je dostatok plôch, ktoré sa dajú využívať ako lúky a políčka. Využívame jednu starú škôlku Podlipie, kde je zriadené políčko o výmere 0,70 ha. V lokalite Ľudvig je políčko pre zver o výmere 0,50 ha. Značnú časť poľovného revíru tvoria poľnohospodárske plochy, ktoré sú poľnohospodársky obrábané.

     Územím PR prechádza niekoľko vedení vysokého napätie v smere Margecany – Krompachy, Richnava – Široké, Víťaz – Hrabkov. Údolím rieky Hornád, súbežne s ňou vedie železničná trať Margecany – Poprad. Súbežne vedie aj štátna cesta III.tr. v smere Margecany – Krompachy s prepojenim na cestu v smere Víťaz, Široké.

Výmera

Celková výmera poľovného revíru: 3348 ha
poľnohospodárska pôda : 1151 ha
lesné pozemky 2197 ha
najnižší bod 333 m n.m.
najvyšší  bod 980 m n.m.
Názov poľovnej oblasti: J XVII Slovenský raj
Hlavný druh zveri: jelenia
Vedľajší druh zveri: srnčia, diviačia