História

Poľovníctvo v Kluknave má dlhú tradíciu. Priekopníkmi v poľovníctve boli Eugen Tkáč, Andrej Oravec a Ján Hudák. Koncom 50-tych rokov združenie nieslo názov Ľudová poľovnícka spoločnosť Kluknava. Začiatkom 60-tych rokov sa zlúčili poľovnícke združenia z Margecian a Kluknavy do väčšieho celku, ale po troch rokoch sa opäť osamostatnili. Predsedom sa stal Ján Rychnavský. O rozvoj poľovníckeho združenia sa pričinili Ján Rychnavský (stolár), Štefan Hamrák, Ján Rychnavský (kotlár), Dezider Schnitzer, Róbert Horňák, Jaroslav Balčák, Jozef Bátor a Stanislav Majerník.

Členovia vykazujú širokú škálu činností. Ich hlavnou činnosťou je starostlivosť o lesnú zver, o jej zdravotný stav, udržiavanie kmeňových stavov, najmä jelenej zveri a lov zveri. Podieľali sa aj na zalesňovaní, výstavbe poľovníckych chát na Čiernej hore, Bykovci, výstavbe posedov a krmelcov. Pomáhali aj pri rôznych verejnoprospešných činnostiach (regulácia miestneho potoka, výstavbe vše športového areálu, oprava dreveného mosta v Štefanskej Hute, pomoc JRD). Niektorí členovia sa aktívne zúčastňujú kynologických výstav i slávnosti sv. Huberta v Svätom Antone. PaedDr. Ján Kyseľ niekoľko rokov viedol Krúžok mladých priateľov poľovníctva pri ZŠ v Kluknave, kde dosahoval krásne úspechy i na celoslovenských poľovníckych súťažiach.

Poľovnícky revír je zaradený do poľovnej oblasti pre druhy zveri: jelenia, srnčia, diviačia a normovaný kmeňový stav jelenej zveri je 40 ks, srnčej zveri 49 ks a diviačej zveri 10 ks. Revír sa nachádza v oblasti – J XVII Slovenský raj. Poľovnícke združenie v roku 1992 obhospodarovalo poľovný revír o výmere 3063 ha. V roku 1993 po zmene zákona o poľovníctve došlo k uzatvoreniu nájomných zmlúv s urbárskymi spoločnosťami z Kluknavy, Richnavy a Žakaroviec. Poľovný revír sa rozšíril na 3480ha. Poľovnícke združenie Kluknava patrí pod Obvodnú poľovnícku komoru Gelnica.

V roku 1990 malo združenie 30 členov. Predsedom bol Juraj Balčák, podpredsedom Štefan Hamrák ml., tajomníkom Štefan Majerník, finančným hospodárom Stanislav Majerník, poľovníckym hospodárom Ondrej Krigovský. V roku 1999 predsedom bol Štefan Majerník. Predsedom poľovníckeho združenia v roku 2005 bol Juraj Balčák, podpredsedom Vladimír Balčák, tajomníkom Štefan Majerník, hospodárom Ondrej Krigovský, finančným hospodárom Stanislav Majerník. Združenie malo 35 členov. V roku 2008 zomrel predseda Juraj Balčák, jeho funkciu prevzal podpredseda Vladimír Balčák, ktorý bol na základe demokratických stanov Poľovníckeho združenia Kluknava zvolený vo februári 2009 za predsedu. Od marca 2009 vo výbore pracovali Jaroslav Krigovský – (podpredseda), Mgr. Pavol Ondrík – správca farnosti Kluknava (tajomník), Ondrej Krigovský (poľovný hospodár), Mgr. Ján Majerník ml. (finančný hospodár), Ján Majerník st. (kontrolór). Vo februári 2012 sa konali ďalšie demokratické voľby výboru Poľovníckeho združenia Kluknava a zvolení boli títo členovia: predseda – Vladimír Balčák, podpredseda – Ján Majerník st., tajomník – Pavol Ondáš, finančný hospodár – Mgr. Ján Majerník ml., predseda dozornej rady– Stanislav Majerník st. a za členov dozornej rady boli zvolení Slavomír Brutovský a Ing. Pavol Jurčák. Pod vedením predsedu PZ Vladimíra Balčaka v kritických rokoch 2012 – 2017, kedy sme prišli o Poľovný revír Kluknava sa nekonali zasadnutia výboru a ani členské schôdze. Dozorná rada taktiež v období 2012 – 2017 nevykonávala  žiadnu činnosť. Vo februári 2017 Jozef Rychnavský zorganizoval podpisovú akciu členov PZ z dôvodu zvolania členskej schôdze na návrh nadpolovičnej väčšiny všetkých členov PZ, týmto krokom bolo v poslednej chvíli zachránené Poľovnícke združenie Kluknava so 60-ročnou tradíciou. Zároveň sa v tomto roku konali voľby do orgánov PZ a predsedom sa stal Ján Majerník st., tajomníkom Pavol Ondáš a kontrolórom Ing. Damián Ringoš. 

S ľútosťou musíme konštatovať, že začiatkom roka 2012 presnejšie dňa 19.03.2012 vznikla Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Kluknava, so sídlom Kluknava 333, ktorú založil Ing. Ľuboš Šuster – predseda, Ing. Jozef Hamrák – člen(syn Štefana Hamráka) a Ing. Majlath – člen. Zhruba o necelý rok bolo o dlhoročných členoch Poľovníckeho združenia Kluknava dňa 19.02.2013 v obci Behárovce v motoreste Šarvanec rozhodnuté. A to zvolaním zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v katastrálnych územiach Kluknava, Richnava, Žakarovce. Na tomto zhromaždení bolo rozhodnuté, že od 19.08.2013 bude náš Poľovný revír Kluknava odovzdaný do užívania novo vzniknutej Poľovníckej spoločnosti vlastníkov lesa a pôdy Kluknava. Tento revír generácie poľovníckych predkov združených v Poľovníckom združení Kluknava zveľaďovali a zachovávali 60 rokov až do 09.07.2013, kedy za nepríjemných a podozrivých okolností došlo k podpisu zmlúv s Urbárskou spoločnosťou pozemkovým spoločenstvom Kluknava, ktorej predsedom bol v tom čase Ján Šuster blízky príbuzný zakladateľa a predsedu Poľovníckej spoločnosti vlastníkov lesa a pôdy Kluknava – Ing. Ľuboša Šustera,  Spoločný urbárskymi lesmi Richnava pozemkové spoločenstvo – predseda v tom čase Štefan Šuster, Urbárnym spoločenstvom, pozemkové spoločenstvo Žakarovce – predseda v tom čase Gustav Medvec svokor Ing. Jana Majlatha, LESY SR, š.p., OZ Prešov. To veľmi naštrbilo poľovnícke, priateľské a rodinné vzťahy. Malo to neblahý vplyv hlavne na starších členov PZ, ktorí tridsať, štyridsať rokov zveľaďovali a zachovávali náš Poľovný revír Kluknava s demokratickými pravidlami mladším členom. Za toto zveľaďovanie a starostlivosť im bolo ponúknuté zo strany Poľovníckej spoločnosti vlastníkov lesa a pôdy Kluknava čestné členstvo bez demokratických princípov – strata hlasovacích práv a rozhodovania s nakladaním finančných prostriedkov. Členský príspevok bol v Poľovníckej spoločnosti vlastníkov lesa a pôdy Kluknava hneď od začiatku užívania nášho Kluknavského revíru rapídne navýšený a z týchto dôvodov niektorí starí členovia, ktorí v revíri nechali kus života a niekedy aj zdravia do tejto spoločnosti ani nevstúpili, lebo sa ponukou čestného členstva cítili dotknutí. Naše PZ už päť rokov nemá poľovný revír, ale aj napriek tomu sa jeho členovia naďalej starajú o zver, chaty a poľovnícke zariadenia a veria, že sa ich poľovný revír vráti tým, ktorí kontinuálne a demokratický odovzdávali mladším poľovníckym generáciám bez nutnosti disponovania 20-timi hlasmi predsedom a 20–timi hlasmi poľovníckym hospodárom z dôvodu strachu, že by pri nepoľovníckom správaní voči členom mohli byť zo svojich funkcií zosadení.