Povolenie

„A JE TO TU“

Výbor urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva v Kluknave sa konečne po vyše roku a pol rozhodol dňa 5. novembra 2018 prerokovať žiadosť PZ Kluknava o dlhodobý prenájom pozemku pod poľovníckou chatou na Čiernej hore a prijal uznesenie č. 1.-11.-2018, kde s ch v a ľ u j e,

aby stavba poľovnícka chata s platným súpisným číslom 732, prideleným obcou Kluknava, ktorá je postavená na pôvodnej parcele 1119/2, bola zapísaná do katastra nehnuteľnosti s druhom pozemku zastavaná plocha na novo vytvorenej parcele KN-C č. 1179/4 o výmere 24 m2, k. ú. Kluknava podľa geometrického plánu č. 9/2017 zo dňa 17.3.2017. Poľovnícka chata na Čiernej hore bola postavená a dokončená pred rokom 1976 a je vo vlastníctve Poľovníckeho združenie Kluknava. Táto chata slúži nie len poľovníkom, ale i širokej verejnosti. Výbor taktiež schválil prenájom na dlhodobé užívanie v čiastke 100€ ročne. Sme veľmi radi, že výbor USPS Kluknava pod vedením pána predsedu Ing. Jána Kaľavského schválil našu žiadosť i napriek tomu, že dvaja členovia výboru p. J. Šuster a p. V. Balčák mali pripomienky a neustále hatili priechodnosť našej žiadosti. Pevne veríme, že títo dvaja budú i naďalej takto podnikavý ako k nášmu združeniu, (keď nám prenajali pozemok pod chatou na rok za cca 4,2€/m2), i pri prenájme poľovných pozemkov pre budúce roky inej spoločnosti.

Tak ešte raz úprimne ďakujeme.

členovia PZ Kluknava